www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Archiwum
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zarządzenie nr 53/2003 z 11.08.2003 r. Wykaz nieruchomosci przeznazonych do sprzedazy Zarządzenie nr 46/2004 ogłoszenie - konkurs ofert realizacja zadań pożytku publicznego ogłaszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami,ochrony środowiska i budownictwa ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu ds. społecznych i rozwoju gminy ogłaszenie o nabrze na stanowisko Zastępcy Skarbnika ogłaszenie o naborze na stanowisko referenta ds. społecznych i rozwoju gminy ogłaszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - NABÓR INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ZASTĘPCY SKARBNIKA GMINY W URZĘDZIE GMINY BORÓW INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KIEROWNIKA REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KIEROWNIKA REFERATU DS. SPOŁECZNYCH I ROZWOJU GMINY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ INFORMACJA O WYNIKACH NABORU REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH I ROZWOJU GMINY otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borów z dnia 19 września 2006 rokuo okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminne otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym a w szczególności: realizacji programów profilaktyczny otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007r obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrków Borowski OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Borów ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Borów ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielenicach obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Ludowie Śląskim Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszenie o przetargu działka nr 73 w Borowie ogłoszenie o przetargu Jaksin Ogłaszenie naborze na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Borów Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Borów Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Borów(wymiar czasu pracy: ? etatu) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na Stanowisko do spraw księgowości budżetowej Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Borów INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na Stanowisko do spraw świadczeń alimentacyjnych Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw społecznych i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Borów nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy do spraw społecznych i rozwoju gminy INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko do spraw społecznych i rozwoju gminy INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw społecznych i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Borów obwieszczenie o przystapieniu do zmiany mzp wsi Piotrków Borowski 145 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy do spraw społecznych i rozwoju gminy INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko do spraw społecznych i rozwoju gminy Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (1 etat) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracyKierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy i jej organów, działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Borów ODWOŁANIE NABORU Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Borów ogłoszenie o przetargu na Kręczków Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych. Wypoczynek powinien być zorganizowany w okresie wakacji w miejscowości wypoczynkowej nad morzem i obej obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borów w zakresie dz. nr 10/7 i 10/8 obwieszczenie Wójta o przystapieniu do sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego (ocena oddziaływania) wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Ogłaszenie onaborze na wolne stanowisko pracy do spraw społecznych i rozwoju gminy ogłoszenie o przetargu obwieszczenie Wójta Gminy Borów w sprawie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany planu terenu w Piotrkowie Borowskim obwieszczenie Wójta Gminy Borów o przystapieniu do sporzadzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Piotrków Borowski INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy do spraw społecznych i rozwoju gminy ogłoszenie o prztargu ograniczonym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży informacja z otwarcia ofert dot. remont świetlicy w Suchowicach nabór na stanowisko trenera w ramach projektu "Razem - wspólne działania pogłębiają przyjaźń"  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Krystyna Stachowska (2010-05-13 08:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielenice, Ludów Śląski, Kępino, Stogi, Rochowice i Głownin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. . ? Wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w Siemianowie?, zapytanie ofertowe dla sprzętu elektronicznrgo na potrzeby projektu ekologia bez granic przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim? wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy ogłoszenie o przetargu ograniczonym OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BORÓW o wydanej decyzji sprostowanie do przetargu na opracowanie planów Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borów oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego ogłoszenie o II przetargu ograniczonym ogłoszenie o wyniku postępowania przetarg Zielenice Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw budownictwa

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 521834