Akty Normatywne (2010 uchwala):

Data podjęcia Numer aktu Tytuł aktu Treść aktu Typ
2010-04-23XXXIX/235/2010udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rokuchwala
2010-04-23XXXIX/236/2010w sprawie zmian w Statucie Gminy Borówuchwala
2010-05-14XL/250/2010w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.uchwala
2010-06-21XLI/256/2010w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.uchwala

DRUKUJ   ZAMKNIJ