Małżeństwa, narodziny, zgony
Sporządzenie aktu urodzenia Sporządzenie aktu zgonu Uznanie dziecka Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

DRUKUJ   ZAMKNIJ