www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

eu lid p
 
Borów, dnia 21 grudnia 2010r.
 
znak sprawy SSiRG/ZP/341/8/2010
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZENEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
          
z dnia 21 grudnia 2010r.
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759) Wójt Gminy Borów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania. pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach –etap I instalacje elektryczne”.
 
 
UZASADNIENIE
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty, jako jednynej niepodlegającej odrzuceniuzłożonej przez: 
Przedsiębiorstwo Usług i Handlu –
„REMIBUD” Spółka Z O.O.
Ul. Koszarowa Nr 32/7, 51-149 Wrocław 
za cenę  42 197,20 zł. brutto / słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100/, przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzja Zamawiającego wynika także z obowiązku przestrzegania zasad dotyczących finansów publicznych, zgodnie z którymi gospodarowanie środkami publicznymi musi odbywać się w sposób celowy i oszczędny.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że wykluczył z postępowania następujących Wykonawców:  
 
 
1.      „PRO-BUD”- Gosthorska Joanna
Ul. Kościuszki 33/8
57-100 Strzelin
 
Uzasadnienie prawne
W/w Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.   
 
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oraz pkt 13 SIWZ- w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie, iż dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania                         ofert.
Złożona przez Wykonawcę informacja nie spełnia w/w warunku. Została wystawiona z datą 04.05.2010r i potwierdza stan faktyczny na ten dzień. Otwarcie ofert w przedmiotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             postępowaniu odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 r.
W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o właściwy dokument. Poinformował również o tym, iż złożona na wezwanie Zamawiającego informacja, powinna potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert tj. 10.12.2010r. Pomimo wezwania Wykonawca w  wyznaczonym terminie nie przesłał uzupełnień do złożonej oferty.
Wobec powyższego zgodnie z przytoczonym na wstępie przepisem art. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
 
 
2.      Usługi Elektryczne Andrzej Klepacki
Ul. Ściegiennego 4
48-303 Nysa
 
Uzasadnienie prawne
W/w Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.   
 
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oraz pkt 13 SIWZ- w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości decyzji właściwego organu. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie, iż dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Złożona przez Wykonawcę informacja nie spełnia w/w warunku. Została wystawiona z datą 08.07.2010r i potwierdza stan faktyczny na ten dzień. Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 r.
W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o właściwy dokument. Poinformował również o tym, iż złożona na wezwanie Zamawiającego informacja, powinna potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert tj. 10.12.2010r. Pomimo wezwania Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przesłał uzupełnień do złożonej oferty.
Wobec powyższego zgodnie z przytoczonym na wstępie przepisem art. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
 
3. „HORACY” Usługi Elektryczne i Energetyczne Wojciech Dziechciarek
Ul. Łąkowa 1/4
59-170 Przemków
 
Uzasadnienie prawne
W/w Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.   
 
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oraz pkt 13 SIWZ- w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia: 
1.    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości decyzji właściwego organu. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie, iż dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.    aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie, iż dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie, iż dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Ponadto, zgodnie z pkt. 12 SIWZ jednym z warunków udziału w postępowaniu była nabyta wiedza i doświadczanie Wykonawcy. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uznaje za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub wymianie instalacji elektrycznych w budynkach.  
Wykazane prace musza odpowiadać swoim rodzajem, charakterem i stopniem trudności robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należało załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 
W przedłożonej przez Wykonawcę ofercie stwierdzono brak w/w dokumentów.
W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Poinformował również o tym, iż złożone na wezwanie Zamawiającego zaświadczenia, informacje i referencje powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 10.12.2010r. Pomimo wezwania Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przesłał uzupełnień do złożonej oferty.
Wobec powyższego zgodnie z przytoczonym na wstępie przepisem art. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
 
4. Instalatorstwo Elektryczne „INSTAK” Tomasz Kaik
Ul. Ściegiennego 9B
63-700 Krotoszyn
 
Uzasadnienie prawne
W/w Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.   
 
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oraz pkt 13 SIWZ- w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł sobie, iż dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W złożonej przez Wykonawcę ofercie stwierdzono brak w/w dokumentu.
W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o właściwy dokument. Poinformował również o tym, iż złożona na wezwanie Zamawiającego informacja, powinna potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 10.12.2010r.
Złożona przez Wykonawcę informacja nie spełnia w/w warunku, gdyż została wystawiona z datą 15.12.2010r i potwierdza stan faktyczny na ten dzień. Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 r.
Wobec powyższego zgodnie z przytoczonym na wstępie przepisem art. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
 
 
Powyższa informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej oraz przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.   
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom  za udział w postępowaniu.
 
 
 

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521886