www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Archiwum przetargów
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych w Borowie przy ul.11 Listopada Przetarg niograniczony na wybór wykonawcy remontu mostu na rzece Ślęzy koło miejscowości Boguszyce Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zmiany funcki pomiesczeń sal lekcyjnych na salę ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej w Borowie Ogłoszenie - przetrag nieograniczony na wykonanie drogi Brzezica - Boreczek Przetarg niograniczony na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2003 Zmiana funkcji pomieszczeń sal lekcyjnych na sale ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej w Borowie Budowa sieci wodociągowej obwodowej w ulicy o numerze geodezyjnym 37/11 na działce nr 37/11 dla osiedla domków jednorodzinnych w Borowie Budowa sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych Wybór wykonawcy na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej Wyłonienie wykonawcy na wymianę stolarki okiennej wynik postępowania - obsługa bankowa budżetu Gminy wykonanie zadania pn. Budowę sieci wodociągowej i przyłączy wody do budynku Nr . 1, 1A p Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego łącznie z pozwoleniem na budowę, na budowę ulic: Akacjowej, Klonowej, Polnej, Czereśniowej, Śliwkowej, Wiśniowej, Morelowej w Borku Strzelińskim w branż Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa oleju opałowego BZP nr 142/2003 poz. 61321 wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Różanej i przy ul. Wrzosowej w Borowie Ogłoszenie o przetargu na obsługe bankową budżetu Gminy Borów Wynik postępowania dostawa oleju BZP nr 104/2003 poz. 44287 Ogłoszenie o przetargu wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin wykonanie zadania pn. Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin na bazie koncepcji Gminy Borów”. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru wykonanie zadania pn. : opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego łącznie z pozwoleniem na budowę sieci wodociągowej i drogi gminnej lokalnej ( ciąg pieszo jezdny) we wsi Borek Strzeliński w ob Rozstrzygnięcie przetargu inspektor nadzoru Wykonanie budowy drogi w ulicy Różanej i Wrzosowej w Borowie . Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Zielenicach Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Borów Dostawa opału do jednostek organizacyjnych na terenie gminy Borów Wykonanie robót dekarskich i remontu elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w miejscowości Borów Dostawa i montaż siedzisk widowni boiska sportowego w Ludowie Śląskim Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Borów . Przetrag nieograniczony - budowa sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni ul. Kwiatiwej w Borku Strzelińskim Dostawa i montaż siedzisk widowni boiska sportowego w Ludowie Śląskim Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu wewnątrz budynku biurowego UG Borów Dostawa i montaż okien tj wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV w budynku GOK w Borowie , w świetlicy wiejskiej w Stogach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie. Wynik postępowania na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO pn. Dostawa i montaż siedzisk widowni boiska sportowego w Ludowie Śląskim Remont wewnątrz budynku biurowego UG Borów Wynik postępowania na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO pn. Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie gminy Borów . Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Publicznych w Borowie Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Zielenicach Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów dla projektu pn. Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni ul. Kwiatowa w Borku Strzelińskim. ogłoszenie o przetargu Dostawa i montaż siedzisk widowni boiska sportowego w Ludowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony( poniżej 60 000 EURO) na zadanie: Budowa zbiornika wody czystej do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną o pojemności 100 m3 wraz z instalacja i parkingiem OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dostawa i montaż siedzisk widowni boiska sportowego w Ludowie Śląskim Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych parteru , I piętra łącznie z klatką schodową starego i nowego budynku w Urzędzie Gminy przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w miejscowości Borów przetarg nieograniczony( poniżej 60 000 EURO) na zadanie pn: ,,Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów- utworzenie placów zabaw przetarg nieograniczony( poniżej 60 000 EURO) na zadanie pn:,,Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów-modernizacja świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim wraz z dostawą wyposaże Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Publicznych w Borowie Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów – Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów. Utworzenie placu zabaw w B Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów-modernizacja świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim wraz z dostawą wyposażenia Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie przetarg nieograniczony( poniżej 60 000 EURO) na zadanie pn: Modernizacja Szkoła Podstawowej w Borku Strzelińskim Ogłoszenie o przetargu na budowę zbiornika wody czystej do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną o pojemności 100 m3 wraz z instalacją i parkingiem przetarg nieograniczony( poniżej 60 000 EURO) na zadanie pn: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów- utworzenie placów zabaw’ Ogłoszenie o wyniku postepowania pn. “ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim” budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim Wykonanie remontu dachu remontu dachu, wymianę stolarki okiennej w Budynku administracyjnym Urzędu Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie i w Borku Strzelińskim, w świetlicy w Jaksinie, w Świ przetarg nieograniczony( poniżej 60 000 EURO) na zadanie pn: Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość zabudowaną położoną w Borowie ul. Starowiejska 2 Zawiadominie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert : odpowiedzi na pytania z dnia 25.03.2007 r w sprawie przetargu nr . ogłoszenia OWP/2007/03/21-447755 pn. Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów dla projektu p.n. ,, Budowa budynku gab SANITACJA GMINY BORÓW etap III wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Borowskim, , Borowie , Bartoszowej, Boreczku, Kojęcinie, Borek Strzeliński - osiedle ( Po Informacj o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO pn. Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie , - Dostawa Informacj o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego o wartoœci poniżej 60.000 EURO pn. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania – Sanitacja Gminy Borów etap III - „Budowa Modernizacja części przedszkolnej i remont bieżący pomieszczeń budynku starej szkoły w Borowie ul. Wrocławska 24 Ogłoszenie o przetargu ogłoszenie o przetargu działka nr 12/1Kazimierzów przetarg nieograniczony Nr. rej. 3410-ZP- 1/2008 na wykonanie zamówienia publicznego pn.?Wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy na potrzeby ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 25.03.2008r.na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy przetarg nieograniczony Nr. rej. 3410-ZP- 1/2008 na wykonanie zamówienia publicznego pn.?Wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy na potrzeby ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 22.04.2008r. na wykonanie zamówienia publicznego pn wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku UG na potrzeby GOPS przetarg nieograniczony Nr. rej. 3410-ZP- 1/2008 na wykonanie zamówienia publicznego pn.?Wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy na potrzeby Informacj o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Borów na potrzeby Gminnego Ośro Dostawa paliw płynnych w roku 2009 do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z DNIA 05.12.2008r przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.?Dostawa paliw płynnych w roku 2009 do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów? Znak sprawy: SSiRG/ZP/3410/02/08 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z DNIA 12.12.2008r Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów Sprostowanie zapisów treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmiany m Sprostowanie zapisów treści SIWZ na realizację zadania pn: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodar przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zapewnienie obsługi artystycznej i organizacyjnej Dożynek Gminnych w Borku Strzelińskim Wyjaśnienia Treści SIWZ - Zapewnienie obsługi artystycznej i organizacyjnej Dożynek Gminnych w Borku Strzelińskim. Wyjaśnienie nr II do SIWZ - dożynki w Borku Wyjaśnienia do SIWZ - Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych teren ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zapewnienie obsługi artystycznej i organizacyjnej Dożynek Gminn Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2009/2010? ogłoszenie o wyniku postępowania plany zagospodarowania przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów? przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2009/2010 informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej n Dostawa paliw płynnych w roku 2010 do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów Dostawa paliw płynnych w roku 2010 do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Suchowicach ogłoszenie o wyniku przetargu dot. remontu świetlicy w Suchowicach przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w Siemianowie" przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów" dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów" wyjaśnienia dodatkowe dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ?Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów? przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Utworzenie Centrum Kulturalno ?Edukacyjnego w Borku Strzelińskim" dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ?Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów? przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Michałowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, km drogi 23+000 do 23+150" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2010/ 2011 przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn."Budowa chodnika w miejscowości Michałowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, km drogi 23+000 do 23+150" Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2010/ 2011 Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Borów oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ? etap I instalacje elektryczne Dotyczy: modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zielenicach - etap I instalacja elektrycznaprzetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dostawa paliw płynnych w 2011 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów"
Dostawa paliw płynnych w 2011 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ? etap I instalacje elektryczne Sprostowanie do zapisów treści projektu umowy (tj. §4) na realizację zadania pn: ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ? etap I instalacje elektryczne?, roboty elektryczne w świetlicy w Zielenicach Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach Odpowiedzi na pytania z dnia 16.03.2011 dotyczące wyjaśnień do SIWZ dotyczy: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach, znak sprawy SSiRG.271.001.2010. Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Prace budowlane w budynku szkoły w Borowie w ramach modernizacji związanej z projektem -Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich.? PYTANIA I ODPOWIEDZI DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.? Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów?. zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów?

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 521919