www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Referat ds. społecznych i rozwoju gminy

 

Referat ds. społecznych i rozwoju gminy, w składa się z:
            1) Kierownik Referatu ds. społecznych i rozwoju gminy - Bogumila Mierzwinska email: b.mierzwinska@borow.ug.gov.pl tel.071 39 27 634
2) Stanowisko ds. społecznych i rozwoju gminy - wakat - tel.071 39 27 634
3) Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy, - Aleksandra Engel e-mali: a.engel@borow.ug.gov.pl tel.071 39 27 634
Do zadań referatu ds. społecznych i rozwoju gminy należy:
1.    Wykonywanie    zadań    wynikających    z    ustawy    o    systemie    oświaty, a w szczególności:
1) współdziałanie z Kuratorem Oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych,
2) współpraca przy opracowaniu budżetu Gminy w części dotyczącej wydatków na oświatę,
3) opracowywanie planu sieci publicznych szkół i placówek oświatowych,
4) współdziałanie z Gminną Radą Oświatową, obsługa posiedzeń i dokumentacja pracy Rady,
5) przygotowywanie rozstrzygnięć dotyczących przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie:
a) prawidłowego dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy uczniów oraz pracowników,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,
d) opiniowania projektów organizacyjnych placówek oświatowych.
7) występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
8) przygotowanie rozstrzygnięć dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w zakresie kompetencji organu prowadzącego,
2. Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie spraw organizacyjnych oraz prawidłowości dysponowania środkami finansowymi przyznanymi z budżetu Gminy.
3. Nadzór na działalnością publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności:
l) kontrola i ocena działalności zakładu w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, gospodarki finansowej oraz prawidłowości gospodarowania mieniem,
2) współpraca z Radą Społeczną działającą przy zakładzie opieki zdrowotnej, obsługa
posiedzeń i dokumentacja pracy Rady Społecznej
4. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji Gminy, poprzez:
1) przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych,
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
3) koordynowanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz innych dokumentów   
strategicznych,
4) organizację spotkań i konferencji,
5) obsługę prasową.
5.   Wspieranie i koordynacja działań mających na celu upowszechnianie kultury i sportu, poprzez:
1) przygotowanie i wdrażanie planu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
6. Koordynacja działań mających na celu pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, a w szczególności:
1) analiza przedsięwzięć i inwestycji, które mogą być objęte finansowaniem zewnętrznym,
2) przygotowanie wniosków i aplikacji w tym zakresie oraz monitorowanie i rozliczanie inwestycji objętych finansowaniem zewnętrznym,
3) upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i zewnętrznych źródłach
finansowania wśród działających na terenie Gminy organizacji społecznych, szkół oraz stowarzyszeń,
7. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw należących do kompetencji referatu.
8. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, przyjmowanie zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) odpowiedzi na pytania,
9. Przeprowadzanie przetargu wraz z komisją przetargową i wyłonienie wykonawcy.
10. Przygotowywanie dokumentów z przeprowadzonej procedury przetargowej do podpisania przez członków komisji i przedłożenie protokołu postępowania do zatwierdzenia przez Wójta.
11. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przez pracowników Urzędu przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.
12. Przygotowywanie niezbędnych ogłoszeń.
13. Przygotowanie decyzji administracyjnych wynikających z zadań referatu.

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521741