{\rtf1\ansi\ansicpg1250\uc1 \deff0\deflang1045\deflangfe1045{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{\f56\froman\fcharset238\fprq2 Times New Roman CE;}{\f57\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman Cyr;} {\f59\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek;}{\f60\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman Tur;}{\f61\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\f62\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);} {\f63\froman\fcharset186\fprq2 Times New Roman Baltic;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255; \red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\stylesheet{ \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1045\langfe1045\cgrid\langnp1045\langfenp1045 \snext0 Normal;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph Font;}{\s15\ql \li0\ri0\widctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1045\langfe1045\cgrid\langnp1045\langfenp1045 \snext15 Standard;}}{\info{\title Rozdzia\'b3 VII}{\author Jola Kubiak}{\operator Jola Kubiak}{\creatim\yr2002\mo10\dy1\hr7\min44}{\revtim\yr2002\mo10\dy1\hr7\min46}{\version1}{\edmins2}{\nofpages2} {\nofwords501}{\nofchars2860}{\*\company ZETO Koszalin}{\nofcharsws3512}{\vern8269}}\paperw11906\paperh16838\margl1417\margr1417\margt1417\margb1417 \deftab708\widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphhotz425\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\formshade\horzdoc\dgmargin\dghspace180\dgvspace180\dghorigin1417\dgvorigin1417\dghshow1\dgvshow1 \jexpand\viewkind1\viewscale100\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\splytwnine\ftnlytwnine\htmautsp\nolnhtadjtbl\useltbaln\alntblind\lytcalctblwd\lyttblrtgr\lnbrkrule \fet0\sectd \linex0\headery708\footery708\colsx708\endnhere\sectlinegrid360\sectdefaultcl {\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta )}}{\*\pnseclvl5 \pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \s15\qc \li0\ri0\widctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1045\langfe1045\cgrid\langnp1045\langfenp1045 {\b\f56\fs24 Rozdzia\'b3\~VII}{\b\fs24 \par }\pard\plain \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1045\langfe1045\cgrid\langnp1045\langfenp1045 {\b\f56 SAMORZ\'a5D TERYTORIALNY \par }{\b Art.\~163.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 Samorz\'b9d terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrze\'bfone przez Konstytucj\'ea lub ustawy dla organ\'f3w innych w\'b3adz publicznych. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~164.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Podstawow\'b9 jednostk\'b9 samorz\'b9du terytorialnego jest gmina. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Inne jednostki samorz\'b9du regionalnego albo lokalnego i regionalnego okre\'9cla ustawa. \par 3.\~Gmina wykonuje wszystkie zadania samorz\'b9du terytorialnego nie zastrze\'bfone dla innych jednostek samorz\'b9du terytorialnego. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~165.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Jednostki samorz\'b9du terytorialnego maj\'b9 osobowo\'9c\'e6 prawn\'b9. Przys\'b3uguj\'b9 im prawo w\'b3asno\'9cci i inne prawa maj\'b9tkowe. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Samodzielno\'9c\'e6 jednostek samorz\'b9du terytorialnego podlega ochronie s\'b9dowej. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~166.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Zadania publiczne s\'b3u\'bf\'b9ce zaspokajaniu potrzeb wsp\'f3lnoty samorz\'b9dowej s\'b9 wykonywane przez jednostk\'ea samorz\'b9 du terytorialnego jako zadania w\'b3asne. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Je\'bfeli wynika to z uzasadnionych potrzeb pa\'f1stwa, ustawa mo\'bfe zleci\'e6 jednostkom samorz\'b9du terytorialnego wykonywanie innych zada\'f1 publicznych. Ustawa okre\'9cla tryb przekazywania i spos\'f3b wykonywania zada\'f1 zleconych. \par 3.\~Spory kompetencyjne mi\'eadzy organami samorz\'b9du terytorialnego i administracji rz\'b9dowej rozstrzygaj\'b9 s\'b9dy administracyjne. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~167.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Jednostkom samorz\'b9du terytorialnego zapewnia si\'ea udzia\'b3 w dochodach publicznych odpowiednio do przypadaj\'b9cych im zada\'f1. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Dochodami jednostek samorz\'b9du terytorialnego s\'b9 ich dochody w\'b3asne oraz subwencje og\'f3lne i dotacje celowe z bud\'bfetu pa\'f1stwa. \par 3.\~\'8fr\'f3d\'b3a dochod\'f3w jednostek samorz\'b9du terytorialnego s\'b9 okre\'9clone w ustawie. \par 4.\~Zmiany w zakresie zada\'f1 i kompetencji jednostek samorz\'b9du terytorialnego nast\'eapuj\'b9 wraz z odpowiednimi zmia}{nami w podziale dochod\'f3w publicznych. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~168.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 Jednostki samorz\'b9du terytorialnego maj\'b9 prawo ustalania wysoko\'9cci podatk\'f3w i op\'b3at lokalnych w zakresie okre\'9clonym w ustawie. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~169.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Jednostki samorz\'b9du terytorialnego wykonuj\'b9 swoje zadania za po\'9crednictwem organ\'f3w stanowi\'b9cych i wykonawczych. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Wybory do organ\'f3w stanowi\'b9cych s\'b9 powszechne, r\'f3wne, bezpo\'9crednie i odbywaj\'b9 si\'ea w g\'b3osowaniu tajnym. Zasady i tryb zg\'b3 aszania kandydat\'f3w i przeprowadzania wybor\'f3w oraz warunki wa\'bfno\'9cci wybor\'f3w okre\'9cla ustawa. \par 3.\~Zasady i tryb wybor\'f3w oraz odwo\'b3ywania organ\'f3w wykonawczych jednostek samorz\'b9du terytorialnego okre\'9cla ustawa. \par 4.\~Ustr\'f3j wewn\'eatrzny jednostek samorz\'b9du terytorialnego okre\'9claj\'b9, w granicach ustaw, ich organy stanowi\'b9ce. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~170.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 Cz\'b3onkowie wsp\'f3lnoty samorz\'b9dowej mog\'b9 decydowa\'e6, w drodze referendum, o sprawach dotycz\'b9cych tej wsp\'f3lnoty, w tym o odwo\'b3 aniu pochodz\'b9cego z wybor\'f3w bezpo\'9crednich organu samorz\'b9du terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego okre\'9cla ust}{awa. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~171.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Dzia\'b3alno\'9c\'e6 samorz\'b9du terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalno\'9cci. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Organami nadzoru nad dzia\'b3alno\'9cci\'b9 jednostek samorz\'b9du terytorialnego s\'b9 Prezes Rady Ministr\'f3 w i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regional}{ne izby obrachunkowe. \par }{\f56 3.\~Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministr\'f3w, mo\'bfe rozwi\'b9za\'e6 organ stanowi\'b9cy samorz\'b9du terytorialnego, je\'bfeli organ ten ra\'bf\'b9co narusza Konstytucj\'ea lub ustawy. \par }\pard \qc \li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\b Art.\~172.}{\~ \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\sb240\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 1.\~Jednostki samorz\'b9du terytorialnego maj\'b9 prawo zrzeszania si\'ea. \par }\pard \qj \fi431\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {\f56 2.\~Jednostka samorz\'b9du terytorialnego ma prawo przyst\'eapowania do mi\'eadzynarodowych zrzesze\'f1 spo\'b3eczno\'9cci lokalnych i regionalnych oraz wsp\'f3 \'b3pracy ze spo\'b3eczno\'9cciami lokalnymi i regionalnymi innych pa\'f1stw. \par }{3.\~Zasady, na jakich jednostki samo}{\f56 rz\'b9du terytorialnego mog\'b9 korzysta\'e6 z praw, o kt\'f3rych mowa w ust. 1 i 2, okre\'9cla ustawa. \par }\pard \ql \li200\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin200\itap0 { \par }\pard\plain \s15\ql \li0\ri0\widctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1045\langfe1045\cgrid\langnp1045\langfenp1045 { \par }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1045\langfe1045\cgrid\langnp1045\langfenp1045 { \par \par }}